يُؤَثِّرُ فِي

ترجمة للغات أخرى

يُؤَثِّرُ فِي

ovlivnit, udělat dojem

يُؤَثِّرُ فِي

imponere, påvirke

يُؤَثِّرُ فِي

beeindrucken, beeinflussen

يُؤَثِّرُ فِي

εντυπωσιάζω, επηρεάζω

يُؤَثِّرُ فِي

impress, influence

يُؤَثِّرُ فِي

impresionar, influir

يُؤَثِّرُ فِي

tehdä vaikutus, vaikuttaa

يُؤَثِّرُ فِي

impressionner, influencer

يُؤَثِّرُ فِي

impresionirati, utjecati

يُؤَثِّرُ فِي

colpire, influenzare

يُؤَثِّرُ فِي

強く印象づける, 影響を与える

يُؤَثِّرُ فِي

감명을 주다, 영향을 미치다

يُؤَثِّرُ فِي

beïnvloeden, indruk maken

يُؤَثِّرُ فِي

imponere, influere

يُؤَثِّرُ فِي

wpłynąć, zachwycić

يُؤَثِّرُ فِي

impressionar, influenciar

يُؤَثِّرُ فِي

влиять, впечатлять

يُؤَثِّرُ فِي

imponera, påverka

يُؤَثِّرُ فِي

ประทับใจ, มีอิทธิพล

يُؤَثِّرُ فِي

etkilemek

يُؤَثِّرُ فِي

gây ấn tượng, gây ảnh hưởng

يُؤَثِّرُ فِي

影响, 留下印象