نـِمْساوِيّ

ترجمة للغات أخرى

نـِمْساوِيّ

rakouský, Rakušan

نـِمْساوِيّ

østriger, østrigsk

نـِمْساوِيّ

Österreicher, österreichisch

نـِمْساوِيّ

αυστριακός

نـِمْساوِيّ

Austrian

نـِمْساوِيّ

austriaco

نـِمْساوِيّ

itävaltalainen

نـِمْساوِيّ

autrichien

نـِمْساوِيّ

Austrijanac, austrijski

نـِمْساوِيّ

austriaco

نـِمْساوِيّ

オーストリアの, オーストリア人

نـِمْساوِيّ

오스트리아 사람, 오스트리아의

نـِمْساوِيّ

Oostenrijker, Oostenrijks

نـِمْساوِيّ

østerriker, østerriksk

نـِمْساوِيّ

austriacki, Austriak

نـِمْساوِيّ

austríaco

نـِمْساوِيّ

österrikare, österrikisk

نـِمْساوِيّ

ชาวออสเตรียน, ที่เกี่ยวกับออสเตรีย

نـِمْساوِيّ

Avusturya, Avusturyalı

نـِمْساوِيّ

người Áo, thuốc nước/người/tiếng Áo

نـِمْساوِيّ

奥地利人, 奥地利的