مُتَعَلِّم

ترجمة للغات أخرى

مُتَعَلِّم

vzdělaný, žák

مُتَعَلِّم

elev, uddannet

مُتَعَلِّم

gebildet, Lernender

مُتَعَلِّم

educated, learner

مُتَعَلِّم

culto, principiante

مُتَعَلِّم

koulutettu, oppilas

مُتَعَلِّم

apprenti, éduqué

مُتَعَلِّم

školovan, učenik

مُتَعَلِّم

allievo, colto

مُتَعَلِّم

学習者, 教育のある

مُتَعَلِّم

교육받은, 배우는 사람

مُتَعَلِّم

geschoold, leerling

مُتَعَلِّم

lærling, utdannet

مُتَعَلِّم

uczeń, wykształcony

مُتَعَلِّم

aprendiz, culto

مُتَعَلِّم

elev, utbildad

مُتَعَلِّم

ซึ่งได้รับการศึกษา, ผู้เรียน

مُتَعَلِّم

eğitimli, öğrenci

مُتَعَلِّم

có học thức, người học

مُتَعَلِّم

受过教育的, 学习者
متصفح الكلمات ?