لِ

ترجمة للغات أخرى

لِ

for, to

لِ

k, místo, na

لِ

at, for, til

لِ

für, zu

لِ

για, να

لِ

infinitiivin partikkeli, , jollekin, jtkn varten

لِ

za

لِ

di, per

لِ

・・・のために, ・・・のための, 不定詞の前に用いられる

لِ

~을 위해, 부정사용법

لِ

te, voor

لِ

å, for, til

لِ

de, para

لِ

для

لِ

åt, att, till

لِ

เพื่อ ให้แก่, ไว้สำหรับ, ที่จะ

لِ

için, n/a

لِ

dành cho, dùng để đứng trước một động từ chưa chia, được dùng để
متصفح الكلمات ?