كرواتيّ

ترجمة للغات أخرى

كرواتيّ

Chorvat, chorvatský

كرواتيّ

kroat, kroatisk

كرواتيّ

Kroate, kroatisch

كرواتيّ

Croatian

كرواتيّ

croata

كرواتيّ

kroaatti, kroatialainen

كرواتيّ

croate

كرواتيّ

Hrvat, hrvatski

كرواتيّ

croato

كرواتيّ

クロアチアの, クロアチア人

كرواتيّ

크로아티아 사람, 크로아티아의

كرواتيّ

Kroaat, Kroatisch

كرواتيّ

kroat, kroatisk

كرواتيّ

chorwacki, Chorwat

كرواتيّ

croata

كرواتيّ

kroat, kroatisk

كرواتيّ

เกี่ยวกับประเทศโครเอเชีย, ชาวโครเอเชียน

كرواتيّ

Hırvat

كرواتيّ

người Croatia, thuộc nước/người/tiếng Croatia