قِسْم

ترجمة للغات أخرى

قِسْم

oddělení, podíl

قِسْم

afdeling, afsnit, andel

قِسْم

osasto, osuus

قِسْم

part, section, service

قِسْم

dio, odjel

قِسْم

azione, reparto, sezione

قِسْم

分け前, 部分, 部門

قِسْم

몫, 부, 잘라낸 부분

قِسْم

aandeel, afdeling, sectie

قِسْم

aksje, avdeling, seksjon

قِسْم

część, dział, sekcja

قِسْم

avdelning, del

قِسْم

แผนก, ส่วนแบ่ง, ส่วนที่ตัดออก

قِسْم

bölüm, pay

قِسْم

phần, phòng

قِسْم

份额, 章节, 部门