رومانيّ

ترجمة للغات أخرى

رومانيّ

římský, Rumun, rumunský

رومانيّ

romersk, rumæner, rumænsk

رومانيّ

römisch, Rumäne, rumänisch

رومانيّ

Roman, Romanian

رومانيّ

romano, rumano

رومانيّ

romanialainen, roomalainen

رومانيّ

Romain, roumain

رومانيّ

rimski, Rumunj, rumunjski

رومانيّ

romano, rumeno

رومانيّ

ルーマニアの, ルーマニア人, ローマの

رومانيّ

로마의, 루마니아 사람, 루마니아의

رومانيّ

Roemeen, Roemeens, Romeins

رومانيّ

romersk, rumener, rumensk

رومانيّ

romano, romeno

رومانيّ

romersk, rumän, rumänsk

رومانيّ

เกี่ยวกับโรมาเนีย, ชาวโรมาเนีย, ที่เกี่ยวกับโรม

رومانيّ

Romalı, Romen, Rumen

رومانيّ

người Rumani, thuộc La Mã, thuộc nước/người/tiếng Rumani