دَرْسٌ

ترجمة للغات أخرى

دَرْسٌ

lekce time Unterrichtsstunde μάθημα lesson lección oppitunti leçon sat lezione 授業 수업 les undervisningstime lekcja lição урок lektion บทเรียน ders bài học 功课 ('dars)
اسم مذكر جمع دُروسٌ (du'ruːs)
1. حِصَّةٌ تَعْليمِيَّةٌ تَعَلَّمنا دَرْسَينِ فقط
2. عِبْرَةٌ أَعطاهُ درسًا