تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

ترجمة للغات أخرى

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

vysvědčení

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

karakterbog

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

Zeugnis

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

σχολικός έλεγχος

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

report, report card

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

boletín de notas, libreta de calificaciones

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

koulutodistus

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

bulletin scolaire

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

izvješće

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

pagella

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

通知表

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

성적표

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

rapport

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

karakterkort

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

świadectwo

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

boletim escolar, ficha informativa de aluno

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

табель успеваемости

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

betyg

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

บัตรรายงาน

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

karne

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

báo cáo học tập

تَقْريرٌ مَدْرَسيّ

成绩单