تَـحَالُف

ترجمة للغات أخرى

تَـحَالُف

spojenectví

تَـحَالُف

alliance

تَـحَالُف

Bündnis

تَـحَالُف

συμμαχία

تَـحَالُف

alliance

تَـحَالُف

alianza

تَـحَالُف

liittoutuma

تَـحَالُف

alliance

تَـحَالُف

savez

تَـحَالُف

alleanza

تَـحَالُف

提携

تَـحَالُف

동맹

تَـحَالُف

alliantie

تَـحَالُف

allianse

تَـحَالُف

przymierze

تَـحَالُف

aliança

تَـحَالُف

союз

تَـحَالُف

allians

تَـحَالُف

พันธมิตร

تَـحَالُف

ittifak

تَـحَالُف

liên minh

تَـحَالُف

联盟