بوليفيّ

ترجمة للغات أخرى

بوليفيّ

Bolivijec, bolivijský

بوليفيّ

bolivianer, boliviansk

بوليفيّ

Bolivianer, bolivianisch

بوليفيّ

βολιβιανός

بوليفيّ

Bolivian

بوليفيّ

boliviano

بوليفيّ

bolivialainen

بوليفيّ

bolivien

بوليفيّ

Bolivijac, bolivijski

بوليفيّ

boliviano

بوليفيّ

ボリビアの, ボリビア人

بوليفيّ

볼리비아 사람, 볼리비아의

بوليفيّ

Boliviaan, Boliviaans

بوليفيّ

bolivianer, boliviansk

بوليفيّ

Boliwijczyk, boliwijski

بوليفيّ

boliviano

بوليفيّ

bolivian, boliviansk

بوليفيّ

เกี่ยวกับประเทศโบลิเวีย, ชาวโบลิเวีย

بوليفيّ

Bolivya, Bolivyalı

بوليفيّ

người Bolivia, thuộc nước/người Bolivia