أَرْمِنيّ

ترجمة للغات أخرى

أَرْمِنيّ

Armén, arménský

أَرْمِنيّ

armenier, armensk

أَرْمِنيّ

Armenier, armenisch

أَرْمِنيّ

Armenian

أَرْمِنيّ

armenio

أَرْمِنيّ

armenialainen

أَرْمِنيّ

arménien

أَرْمِنيّ

Armenac, armenski

أَرْمِنيّ

armeno

أَرْمِنيّ

アルメニアの, アルメニア人

أَرْمِنيّ

아르메니아 사람, 아르메니아의

أَرْمِنيّ

Armeen, Armeens

أَرْمِنيّ

armener, armensk

أَرْمِنيّ

Armeńczyk, ormiański

أَرْمِنيّ

arménio, armênio

أَرْمِنيّ

armenier, armenisk

أَرْمِنيّ

เกี่ยวกับประเทศอาร์มีเนีย, ชาวอาร์มีเนีย

أَرْمِنيّ

Ermeni

أَرْمِنيّ

người Armenia, thuộc nước/người/tiếng Armenia

أَرْمِنيّ

亚美尼亚人, 亚美尼亚的